درباره شیمیستری

هدف اصلی ما در شیمیستری (shimistry) کمک به دانش آموزان در تمام پایه ها برای یادگیری بهتر درس شیمی و افزایش مهارت آنها در حل تمرین های مختلف این درس است.
به همین دلیل در شیمیستری (shimistry) تمام مطالب مربوط به
شیمی دهم، مانند: ساختار اتم، استوکیومتری، موازنه، ساختار لوویس، قوانین گازها، محلول ها، نیروهای بین مولکولی و ...
شیمی یازدهم، مانند: روندهای تناوبی، دنیای واقعی واکنش ها (درصد خلوص و بازده درصدی)، شیمی آلی، ترموشیمی، سینتیک، پلیمرها و ...
و شیمی دوازدهم، مانند: شوینده ها اسید و باز، الکتروشیمی، جامدهای بلوری، کاتالیزگرها، تعادل های شیمیایی و ...
مورد بررسی قرار می گیرند.
در هر مورد ویدئوهای آموزشی برای یادگیری مفاهیم، تولید شده و در دسترس شما قرار می گیرد. همچنین سوال های متنوع تشریحی و چهارگزینه ای به همراه پاسخ های کاملاً تشریحی برای افزایش مهارت شما در حل تمرین
روی سایت شیمیستری قرار می گیرد.
البته در شیمیستری (shimistry) علاوه بر مطالب مربوط به کتاب های درسی، مطالب متنوعی دربارۀ کاربردهای شیمی در زندگی، صنعت و ... نیز قرار می گیرد تا علاقه مندان به دانش و تکنولوژی بتوانند از آنها استفاده کنند.